หมอจิตวิทยา หรือ นักจิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychologist)

หมอจิตวิทยา จะทำงานร่วมกับผู้ป่วยเพื่อหาสาเหตุของปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยอาจใช้วิธีการบำบัดทางจิต (Psychotherapy) ร่วมกับการใช้ยา (Psychopharmacology) ในกรณีที่จำเป็น

หมอจิตวิทยาสามารถทำงานในหลากหลาย setting เช่น โรงพยาบาล คลินิกเอกชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน เป็นต้น

หน้าที่ของหมอจิตวิทยา

หมอจิตวิทยามีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต โดยมีหน้าที่หลักดังนี้

  • ประเมินและวินิจฉัยปัญหาสุขภาพจิต
  • ให้การบำบัดทางจิต
  • ให้คำปรึกษาและแนะนำ
  • ส่งเสริมสุขภาพจิต
  • การประเมินและวินิจฉัยปัญหาสุขภาพจิต

หมอจิตวิทยาจะใช้ความรู้และทักษะทางจิตวิทยาในการสัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรม และประเมินผลจากแบบทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อวินิจฉัยปัญหาสุขภาพจิตของผู้ป่วย

การให้การบำบัดทางจิต

การบำบัดทางจิตเป็นกระบวนการที่หมอจิตวิทยาใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าใจและจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตของตนได้ โดยรูปแบบของการบำบัดทางจิตมีหลากหลาย เช่น การบำบัดแบบจิตวิเคราะห์ การบำบัดแบบพฤติกรรมบำบัด การบำบัดแบบกลุ่ม เป็นต้น

การให้คำปรึกษาและแนะนำ

หมอจิตวิทยาสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตและวิธีการดูแลตนเอง

การส่งเสริมสุขภาพจิต

หมอจิตวิทยาสามารถส่งเสริมสุขภาพจิตของบุคคลทั่วไป โดยการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิต การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต เป็นต้น

เมื่อไหร่ควรไปพบหมอจิตวิทยา

หากท่านมีอาการหรือความผิดปกติทางจิตใจดังต่อไปนี้ ควรไปพบหมอจิตวิทยาเพื่อรับการประเมินและการรักษา

  • รู้สึกเครียด กังวล ซึมเศร้า
  • มีปัญหาในความสัมพันธ์
  • มีปัญหาด้านพฤติกรรม เช่น การติดสารเสพติด การทำร้ายตนเอง
  • มีอาการทางจิต เช่น ประสาทหลอน ได้ยินเสียง

การพบหมอจิตวิทยาจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าใจปัญหาและหาแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

เพิ่มเติม : หนังสือจิตวิทยา

หน้าแรก : จิตวิทยา

#หนังสือจิตวิทยา #จิตวิทยาความรัก #จิตวิทยาเด็ก #จิตวิทยาวัยรุ่น #จิตวิทยาคนแก่ #แนะนำหนังสือจิตวิทยา #หนังสือจิตวิทยาความรัก #วิชาจิตวิทยา #เรียนจิตวิทยา #หนังสือจิตวิทยา #หมอจิตวิทยานักจิตวิทยา #เงินเดือนจิตวิทยา #เงินเดือนนักจิตวิทยา #จิตวิทยาการเงิน