มานุษยวิทยาจิตวิทยา

มานุษยวิทยาจิตวิทยา

มานุษยวิทยาจิตวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจิตวิทยา

มานุษยวิทยาจิตวิทยา (Psychological Anthropology) เป็นสาขาวิชาทางมานุษยวิทยาที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจิตวิทยา โดยใช้ความรู้และทฤษฎีทางมานุษยวิทยาและจิตวิทยามาวิเคราะห์และอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

แนวคิดพื้นฐานของ มานุษยวิทยาจิตวิทยา

มานุษยวิทยาจิตวิทยามีแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญดังนี้

 • มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตทางสังคม มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นสังคม สังคมมีอิทธิพลต่อความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของมนุษย์
 • พฤติกรรมของมนุษย์มีความหลากหลาย พฤติกรรมของมนุษย์มีความแตกต่างไปตามวัฒนธรรม สังคม และบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
 • จิตวิทยาเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรม จิตวิทยาของมนุษย์ถูกหล่อหลอมโดยวัฒนธรรมที่ตนอาศัยอยู่

การวิจัยทางมานุษยวิทยาจิตวิทยา

นักมานุษยวิทยาจิตวิทยาใช้วิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnography) เป็นวิธีการหลักในการวิจัย วิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาเป็นการวิจัยเชิงลึกที่อาศัยการเข้าไปสังเกตการณ์และสัมภาษณ์กลุ่มคนเป้าหมายอย่างใกล้ชิด นักมานุษยวิทยาจิตวิทยาจะใช้วิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาเพื่อศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง

หัวข้อการศึกษาของมานุษยวิทยาจิตวิทยา

มานุษยวิทยาจิตวิทยาศึกษาหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจิตวิทยา เช่น

 • พัฒนาการทางจิต พัฒนาการทางจิตของมนุษย์ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
 • การเรียนรู้และความคิด การเรียนรู้และความคิดของมนุษย์ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
 • ภาษาและการสื่อสาร ภาษาและการสื่อสารของมนุษย์ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
 • อารมณ์และความรู้สึก อารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
 • พฤติกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม พฤติกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์

ประโยชน์ของมานุษยวิทยาจิตวิทยา

มานุษยวิทยาจิตวิทยามีประโยชน์ต่อการศึกษาและเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ประโยชน์ของมานุษยวิทยาจิตวิทยามีดังนี้

 • ช่วยให้เราเข้าใจความแตกต่างทางพฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละวัฒนธรรม
 • ช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับจิตวิทยาของมนุษย์
 • ช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์

ตัวอย่างงานวิจัยทางมานุษยวิทยาจิตวิทยา

ตัวอย่างงานวิจัยทางมานุษยวิทยาจิตวิทยา เช่น

 • งานวิจัยที่ศึกษาพัฒนาการทางจิตของเด็กในชนเผ่าพื้นเมือง
 • งานวิจัยที่ศึกษาการเรียนรู้ภาษาของเด็กในชนเผ่าพื้นเมือง
 • งานวิจัยที่ศึกษาอารมณ์และความรู้สึกของผู้คนในงานเทศกาล
 • งานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของผู้คนในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

สรุป

มานุษยวิทยาจิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการศึกษาและเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม มานุษยวิทยาจิตวิทยาช่วยให้เราเข้าใจความแตกต่างทางพฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละวัฒนธรรม เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับจิตวิทยาของมนุษย์ และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : http://psycho-book.com/