จิตวิทยา เรียนอะไร จบแล้วทำงานอะไร?

จิตวิทยา เรียนอะไร เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับด้านในของมนุษย์ เน้นการศึกษากระบวนการทางจิตใจ การควบคุมความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้วิธีการวิทยาศาสตร์ เนื้อหาในวิชาจิตวิทยารวมถึงเรื่องการรับรู้ (กระบวนการรับข้อมูลของมนุษย์) อารมณ์ บุคลิกภาพ พฤติกรรม และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นอกจากนี้ จิตวิทยายังสามารถนำความรู้ไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การส่งเสริมความเข้าใจในครอบครัว การจัดการระบบการศึกษา และการจัดการทรัพยากรบุคคล เป็นต้น และยังมีการใช้ความรู้ทางจิตวิทยาในการรักษาสุขภาพจิต

จิตวิทยา เรียนอะไร

จิตวิทยา มีกี่สาขา? จิตวิทยา เรียนอะไร

จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)

ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกฎเกณฑ์เบื้องต้นที่เกี่ยวกับระบบของพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งก็เป็นหลักการเรื่องทั่วไปทางจิตวิทยา

จิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology)

ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการเรียนการสอนรวมถึงวิธีการส่งเสริมประสิทธิภาพของการเรียนรู้โดยนำหลักทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ ศึกษานี้เน้นการสำรวจปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการสอน และการสร้างหลักการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับสาขานี้

จิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychology)

การศึกษานี้เป็นการนำหลักจิตวิทยามาประยุกต์ในการวินิจฉัยและรักษาโรคทางจิต อาทิเช่น ปัญหาการก่ออาชญากรรม การติดยาเสพติด และอื่นๆ โดยการค้นหาสาเหตุที่เป็นต้นเหตุของพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางจิตว่ามีต้นเหตุมาจากอะไร

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (Industrial Psychology)

ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์หลักทางจิตวิทยาในสถานที่ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างความสอดคล้องในทีมงาน การใช้ความรู้ทางจิตวิทยาในกระบวนการคัดเลือกบุคคล การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ การศึกษาตลาด และภาคสำคัญของธุรกิจหรือบริษัทที่เน้นที่สุดคือทรัพยากรมนุษย์

จิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychology)

ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงความสิ้นสุด การศึกษานี้เน้นการเข้าใจกระบวนการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม มหาวิชานี้มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาการของบุคคลในแต่ละช่วงวัยให้เป็นไปตามกระบวนการธรรมชาติของการเจริญเติบโต ซึ่งมักเน้นไปที่กลุ่มเด็กและวัยรุ่น นอกจากนี้ สาขานี้ยังสามารถศึกษาเฉพาะช่วงวัยที่มีอยู่เช่น จิตวิทยาเด็กและจิตวิทยาวัยรุ่น

จิตวิทยาสังคม (Social Psychology)

การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ เน้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อาทิเช่น การรับรู้ การตอบสนองระหว่างบุคคล และอิทธิพลของบุคคลต่อผู้อื่น การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายในการทำความเข้าใจถึงอิทธิพลที่สภาพแวดล้อมต่างๆ มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์

จิตวิทยาการทดลอง (Experimental Psychology)

การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์ มุ่งเน้นการใช้วิธีการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือกระบวนการทดลองเพื่อสำรวจสาเหตุและผลของพฤติกรรมอย่างละเอียด เช่น การทดลองเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ พฤติกรรมการคล้อยตาม หรือกระบวนการอบรมเลี้ยงดู เพื่อเพิ่มความเข้าใจในกระบวนการพฤติกรรมของมนุษย์

จิตวิทยาชุมชน

เดิมสาขาจิตวิทยาชุมชนอยู่รวมกับสาขาจิตวิทยาคลินิก แต่ในภายหลังได้แยกสาขานี้ออกมาเพื่อเน้นการศึกษาและการป้องกันโรคจิตเวชอย่างละเอียดมากขึ้น สาขานี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและการทำงานที่ฝังเรียนอยู่ร่วมกับสังคม และมีบทบาทที่สำคัญในการรับมือกับปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

จิตวิทยาการปรึกษา (Counseling Psychology)

การศึกษาเกี่ยวกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นกระบวนการที่มุ่งหวังให้บุคคลที่มีปัญหาเข้าใจปัญหาของตนเองอย่างลึกซึ้งและมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง นักจิตวิทยาการปรึกษาจะทำหน้าที่เป็นผู้เอื้อให้ผู้มีปัญหาได้เข้าใจปัญหาของตนเองอย่างชัดเจน พวกเขาจะไม่บังคับหรือแนะนำหรือแทรกแซงผู้รับคำปรึกษา แต่จะช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาสามารถจัดการกับปัญหาได้ด้วยตนเอง

จิตวิทยาการแนะแนว

คล้ายกับสาขาจิตวิทยาการปรึกษา แต่ในระดับที่ละเอียดมากขึ้น สาขานี้จะศึกษาเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเชิงแนะแนวในงานการศึกษา เช่น การแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียน การเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม วิธีการและเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการให้คำแนะนำและแนะแนว เป็นต้น ส่วนใหญ่สาขานี้จะอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครูหรืออาจารย์

จิตวิทยา เรียนอะไร

ฐานคะแนนในการสมัครสอบ

 • GPAX 20%
 • ONET 30%
 • GAT 30 – 50%
 • PAT1 0 – 20%
จิตวิทยา เรียนอะไร จบแล้วทำงานอะไร?

มหาลัยที่เปิดสอน จิตวิทยา

ระดับปริญญาตรี

 • คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สาขาจิตวิทยาคลีนิค/สาขาจิตวิทยาการการปรึกษา/สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 • สาขาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สาขาจิตวิทยาคลินิก/สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ/สาขาจิตวิทยาชุมชน/สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สาขาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • สาขาจิตวิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • สาขาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สาขาจิตวิทยาคลินิก/สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา/วิชาเอกจิตวิทยาคลินิกและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ/วิชาเอกจิตวิทยาการให้การปรึกษาและแนะแนว/วิชาเอกจิตวิทยาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
 • สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • สาขาวิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับปริญญาโท

 • สาขาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ/สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สาขาจิตวิทยาชุมชน/สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน/สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ/สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สาขาจิตวิทยาการให้คําปรึกษา/สาขาจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ระดับปริญญาเอก

 • สาขาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา/สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สาขาวิชาจิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จิตวิทยา เรียนอะไร จบแล้วทำงานอะไร?

แนวทางของอาชีพนักจิตวิทยา

หลังจากสำเร็จการศึกษาในสาขาจิตวิทยา ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเลือกประกอบอาชีพในหลากหลายสาขา เช่น เป็นนักจิตวิทยาที่ทำงานในโรงพยาบาลหรือสถาบันการแพทย์เพื่อตรวจสอบและรักษาปัญหาทางจิต หรือเป็นอาจารย์ในโรงเรียนที่สอนและประสานกับการพัฒนานักเรียน เข้าสู่วงการนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมเพื่อให้คำแนะนำและเสนอแนะในการจัดการบุคคลในบริษัทเอกชน หรือทำงานในงานบริการมนุษย์และสังคม เช่น นักแนะแนวในสถานศึกษา นักจิตวิทยาการปรึกษา นักจิตวิทยาบำบัด นักกระตุ้นพัฒนาการ นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้จากสาขาจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ร่วมกับงานอื่นๆ เช่น การเป็นนักการสื่อสาร นักการตลาด หรือนักประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม : หนังสือจิตวิทยา พฤติกรรมมนุษย์

หน้าแรก : จิตวิทยา

#หนังสือจิตวิทยา #จิตวิทยาความรัก #จิตวิทยาเด็ก #จิตวิทยาวัยรุ่น #จิตวิทยาคนแก่ #แนะนำหนังสือจิตวิทยา #หนังสือจิตวิทยาความรัก #วิชาจิตวิทยา #เรียนจิตวิทยา #หนังสือจิตวิทยา #หมอจิตวิทยานักจิตวิทยา #เงินเดือนจิตวิทยา #เงินเดือนนักจิตวิทยา #จิตวิทยาการเงิน