จิตวิทยาคืออะไร

จิตวิทยาคืออะไร

ปลดล็อคความลับของจิตใจจิตวิทยาคืออะไร?

จิตวิทยาคืออะไร เคยสงสัยไหมว่า ทำไมบางคนถึงกลัวความสูง ในขณะที่บางคนปีนเขาเหมือนเรื่องง่ายๆ ทำไมบางคนชอบอยู่คนเดียว ในขณะที่บางคนเข้ากับคนง่าย รู้สึกเหงาได้ง่ายๆ ทำไมบางคนตัดสินใจเร็ว เด็ดขาด ในขณะที่บางคนคิดวิเคราะห์จนลังเลไปหมด? คำตอบของคำถามเหล่านี้อยู่ในศาสตร์ที่เรียกว่า “จิตวิทยา” (Psychology)

จิตวิทยา ไม่ใช่แค่การอ่านใจ หรือการทำนายพฤติกรรมเท่านั้น แต่มันคือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตใจของมนุษย์ ทำไมเราคิด รู้สึก และทำแบบนี้? อะไรส่งผลต่อความคิด อารมณ์ และการกระทำของเรา? จิตวิทยาพยายามหาคำตอบเหล่านี้ ผ่านการวิจัย ทดลอง เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผล เพื่อสร้าง ทฤษฎี ที่สามารถอธิบายพฤติกรรมมนุษย์

เจาะลึกเข้าไปในโลกของจิตใจ: อะไรที่จิตวิทยาศึกษา? จิตวิทยาคืออะไร

ขอบเขตการศึกษาด้านจิตวิทยากว้างขวาง ครอบคลุมหลายด้านของพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตใจ เช่น:

 • การรับรู้: การมองเห็น ได้ยิน รู้สึก กลิ่น รส สัมผัส กระบวนการที่เราแปลสิ่งเร้าภายนอกให้กลายเป็นประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส
 • ความคิด: ความจำ การเรียนรู้ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ กระบวนการทางจิตที่ทำให้เราสามารถเก็บข้อมูล คิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่
 • อารมณ์: ความสุข ความเศร้า ความโกรธ ความกลัว สิ่งที่ส่งผลต่อความรู้สึกภายในของเรา
 • แรงจูงใจ: สิ่งที่ผลักดันให้เราทำสิ่งต่างๆ อะไรที่ทำให้เราอยากเรียน อยากทำงาน อยากประสบความสำเร็จ
 • พฤติกรรมสังคม: ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน วิธีที่เราโต้ตอบกับผู้อื่นในสังคม

แต่ละสาขาย่อยของจิตวิทยามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น:

 • จิตวิทยาพัฒนาการ: ศึกษาพัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ทำไมเด็กเล็กกลัวความมืด? ทำไมวัยรุ่นชอบเสี่ยง?
 • จิตวิทยาการศึกษา: ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ การสอน และการพัฒนาการศึกษา ทำอย่างไรให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ?
 • จิตวิทยาคลินิก: ศึกษาและรักษาโรคทางจิต ทำอย่างไรช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์?
 • จิตวิทยาสังคม: ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มสังคม ทำไมคนเราชอบทำตามๆ กัน?
 • จิตวิทยาองค์กร: ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร ทำอย่างไรสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน?

ประโยชน์ของจิตวิทยา: นำความรู้ไปใช้ปรับปรุงชีวิต

ความรู้ทางจิตวิทยาไม่ได้อยู่แค่ในตำรา แต่มันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายด้าน เช่น:

 • การศึกษา: ออกแบบการเรียนการสอนให้ตรงกับพัฒนาการของเด็ก ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สนุกสนานและมีประสิทธิภาพ
 • การบำบัดรักษา: ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์ โรคทางจิต ช่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข
 • การตลาด: ทำความเข้าใจผู้บริโภค เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และการโฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย
 • การบริหารจัดการ: สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 • การพัฒนาตนเอง: ทำความเข้าใจตัวเอง ปรับปรุงพฤติกรรมและความคิด พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : http://psycho-book.com/