จิตวิทยาขั้นสูง

จิตวิทยาขั้นสูง

บทนำเกี่ยวกับจิตวิทยาขั้นสูง

จิตวิทยา (Psychology) เป็นศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตใจของมนุษย์ แต่ “จิตวิทยาขั้นสูง” (Advanced Psychology) ก้าวลึกไปอีกขั้น เจาะลึกถึงกลไกทางจิตใจที่ซับซ้อน เบื้องหลังพฤติกรรม การตัดสินใจ และการรับรู้ของมนุษย์ ศาสตร์แขนงนี้ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง ช่วยแก้ปัญหา ปรับปรุงชีวิต และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น

ส่องกล้องเข้าไปในจิตใจ: แขนงต่างๆ ของ จิตวิทยาขั้นสูง

จิตวิทยาขั้นสูงประกอบด้วยหลายแขนง แต่ละแขนงมุ่งเน้นศึกษาประเด็นเฉพาะทาง เช่น

 • จิตวิทยาการรับรู้ (Cognitive Psychology): ศึกษาการรับรู้ ประมวลผลข้อมูล ความจำ การคิด และการแก้ปัญหา
 • จิตวิทยาสังคม (Social Psychology): ศึกษาอิทธิพลของสังคมต่อพฤติกรรม ความคิด และอารมณ์ของบุคคล
 • จิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychology): ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและจิตใจ ตั้งแต่เกิดจนวัยชรา
 • จิตวิทยาบุคลิกภาพ (Personality Psychology): ศึกษาลักษณะนิสัย พฤติกรรม และแรงจูงใจของบุคคล
 • จิตวิทยาความผิดปกติ (Abnormal Psychology): ศึกษาสาเหตุ อาการ และการรักษาของโรคทางจิต
 • จิตวิทยาการจัดการ (Organizational Psychology): ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

ไขปริศนาแห่งการตัดสินใจ: มองทะลุเข้าไปในกลไกการเลือก

หนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจของจิตวิทยาขั้นสูง คือ การตัดสินใจ มนุษย์ไม่ได้ตัดสินใจทุกอย่างด้วยตรรกะเสมอไป แต่ยังมีปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการเลือกของเรา ตัวอย่างเช่น

 • ไฮน์ไซต์ไบแอส (Hindsight Bias): มโนทษนีย้อนหลัง มองว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นคาดการณ์ได้ง่าย ทั้งๆ ที่ตอนเกิดเหตุการณ์จริง เราอาจจะไม่ได้คาดการณ์ไว้เลย
 • คอนเฟิร์มเมชันไบแอส (Confirmation Bias): มองหาแต่ข้อมูลที่สนับสนุนความเชื่อเดิมของตัวเอง ใจแคบต่อข้อมูลที่ขัดแย้ง
 • แอ็งเคอริ่งอิฟเฟกต์ (Anchoring Effect): อ้างอิงข้อมูลจุดแรกที่ได้รับมากเกินไป ส่งผลต่อการตัดสินใจในภายหลัง เช่น การต่อรองราคาสินค้า

ความรู้ความเข้าใจในไบแอสทางจิตวิทยาเหล่านี้ ช่วยให้เราตระหนักถึงกระบวนการตัดสินใจของตัวเอง และลดข้อผิดพลาดในการเลือกต่างๆ

ควบคุมจิตใต้สำนึก: พลังแห่งการโน้มน้าว

อีกด้านหนึ่ง จิตวิทยาขั้นสูงยังศึกษาถึงจิตใต้สำนึก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจที่อยู่นอกเหนือการรับรู้โดยตรง แต่มีอิทธิพลต่อความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของเรา ตัวอย่างเช่น

 • เอฟเฟกต์ไพรมิ่ง (Priming Effect): การถูกกระตุ้นด้วยคำหรือภาพก่อนหน้านั้น ส่งผลต่อความคิดและการตัดสินใจ เช่น เห็นรูปแพทย์ก่อนอ่านข่าว แล้วจะมองข่าวสุขภาพในแง่ลบ
 • เอฟเฟกต์การคาดหวัง (Expectation Effect): ความคาดหวังส่งผลต่อผลลัพธ์ เช่น ถ้าคาดว่าจะสอบได้คะแนนดี อาจจะมีสมาธิมากขึ้น ทำข้อสอบได้ดีจริง

การเข้าใจพลังของจิตใต้สำนึก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น การตลาด การสื่อสาร การขาย เพื่อสร้างแรงจูงใจและโน้มน้าวผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : http://psycho-book.com/