จิตวิญญาของแพทย์

จิตวิญญาของแพทย์

บทนำเกี่ยวกับจิตวิญญาของแพทย์

จิตวิญญาของแพทย์ วิชาชีพแพทย์เป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อสังคม แพทย์มีหน้าที่ดูแลรักษาสุขภาพและชีวิตของประชาชน จึงเป็นอาชีพที่มีเกียรติและได้รับการยกย่องจากสังคม

จิตวิญญาของแพทย์คือ แรงผลักดันที่ทำให้แพทย์สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ จิตวิญญาของแพทย์ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ได้แก่

 • ความเมตตากรุณา: แพทย์ต้องมีความเมตตากรุณาต่อผู้ป่วย เข้าใจความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มที่
 • ความรับผิดชอบ: แพทย์ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่นที่จะรักษาผู้ป่วยให้หายขาดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • ความซื่อสัตย์สุจริต: แพทย์ต้องซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ป่วยและสังคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

ความเมตตากรุณา: หัวใจของการรักษา จิตวิญญาของแพทย์

ความเมตตากรุณาเป็นพื้นฐานสำคัญของจิตวิญญาของแพทย์ แพทย์ต้องมีความเมตตากรุณาต่อผู้ป่วย เข้าใจความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มที่

ความเมตตากรุณาของแพทย์ แสดงออกได้หลายวิธี เช่น

 • การให้ความใส่ใจผู้ป่วย: แพทย์ต้องให้ความใส่ใจผู้ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ พูดคุยกับผู้ป่วยอย่างเข้าใจและอบอุ่น
 • การให้ความหวังแก่ผู้ป่วย: แพทย์ต้องให้ความหวังแก่ผู้ป่วยว่าจะสามารถหายจากโรคได้ ช่วยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจต่อสู้กับโรคร้าย
 • การให้ความสงบแก่ผู้ป่วย: แพทย์ต้องให้ความสงบแก่ผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยผ่อนคลายจากความทุกข์ทรมาน

ความเมตตากรุณาของแพทย์ มีความสำคัญต่อการรักษา เพราะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกอบอุ่นและได้รับการดูแลอย่างใส่ใจ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคร้ายและมีโอกาสหายจากโรคมากขึ้น

ความรับผิดชอบ: พันธกิจของแพทย์

ความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของจิตวิญญาของแพทย์ แพทย์ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่นที่จะรักษาผู้ป่วยให้หายขาดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ความรับผิดชอบของแพทย์ แสดงออกได้หลายวิธี เช่น

 • การรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถ: แพทย์ต้องรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถ โดยใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อย่างเต็มที่
 • การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ: แพทย์ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ป่วยและสังคม
 • การพัฒนาความรู้และทักษะอยู่เสมอ: แพทย์ต้องพัฒนาความรู้และทักษะอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความรับผิดชอบของแพทย์ มีความสำคัญต่อการรักษา เพราะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพ ช่วยให้ผู้ป่วยหายจากโรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ความซื่อสัตย์สุจริต: รากฐานแห่งวิชาชีพ

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นรากฐานสำคัญของวิชาชีพแพทย์ แพทย์ต้องซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ป่วยและสังคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

ความซื่อสัตย์สุจริตของแพทย์ แสดงออกได้หลายวิธี เช่น

 • การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง: แพทย์ต้องให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง โดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
 • การไม่เอาเปรียบผู้ป่วย: แพทย์ต้องไม่เอาเปรียบผู้ป่วย คิดค่ารักษาพยาบาลที่เป็นธรรม
 • การไม่ใช้วิชาชีพในทางที่ผิด: แพทย์ต้องไม่ใช้วิชาชีพในทางที่ผิด เช่น การจ่ายยาเกินขนาดหรือการทำศัลยกรรมเสริมความงามโดยไม่จำเป็น

ความซื่อสัตย์สุจริตของแพทย์ มีความสำคัญต่อการรักษา เพราะช่วยให้ผู้ป่วยเชื่อมั่นในแพทย์ ส่งผลให้ผู้ป่วยร่วมมือกับแพทย์ในการรักษามากขึ้น

บทสรุป

จิตวิญญาของแพทย์เป็นสิ่งสำคัญที่หล่อหลอมให้แพทย์สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ แพทย์ที่มีจิตวิญญาที่ดี ย่อมสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ป่วยหายจากโรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แพทย์ทุกคนควรตระหนักถึงความสำคัญของจิตวิญญาของแพทย์ และพยายามพัฒนาจิตวิญญาของตนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถ

ติตดามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : http://psycho-book.com/