คำศัพท์ทางจิตวิทยา

คำศัพท์ทางจิตวิทยา

ศาสตร์แห่งจิตวิญญาณและจิตสำนึก

คำศัพท์ทางจิตวิทยา จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ รวมถึงกระบวนการทางจิตต่างๆ เช่น การคิด การรับรู้ การจดจำ การเรียนรู้ อารมณ์ บุคลิกภาพ และพฤติกรรม จิตวิทยามีขอบเขตกว้างขวาง ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในระดับพื้นฐานไปจนถึงการศึกษาปัญหาทางจิตเวช

คำศัพท์พื้นฐานทางจิตวิทยา คำศัพท์ทางจิตวิทยา

คำศัพท์ทางจิตวิทยาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าใจและอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ คำศัพท์เหล่านี้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการศึกษาจิตวิทยา ทั้งในระดับวิชาการและระดับทั่วไป ตัวอย่างคำศัพท์พื้นฐานทางจิตวิทยา ได้แก่

 • จิตสำนึก (consciousness) หมายถึง สภาพที่บุคคลตระหนักถึงตนเองและสภาพแวดล้อมรอบตัว
 • จิตใต้สำนึก (unconsciousness) หมายถึง สภาพที่บุคคลไม่ตระหนักถึงตนเองและสภาพแวดล้อมรอบตัว
 • บุคลิกภาพ (personality) หมายถึง ลักษณะนิสัยและการแสดงออกทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของบุคคล
 • อารมณ์ (emotion) หมายถึง ความรู้สึกทางจิตใจที่แสดงออกทางกายภาพและพฤติกรรม
 • การเรียนรู้ (learning) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากประสบการณ์

คำศัพท์เฉพาะทางจิตวิทยา

นอกจากคำศัพท์พื้นฐานแล้ว ยังมีคำศัพท์เฉพาะทางจิตวิทยาที่ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ตัวอย่างคำศัพท์เฉพาะทางจิตวิทยา ได้แก่

 • ความจำ (memory) หมายถึง ความสามารถในการเก็บรักษาและเรียกคืนข้อมูล
 • สติปัญญา (intelligence) หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้และแก้ปัญหา
 • ความวิตกกังวล (anxiety) หมายถึง ความรู้สึกกังวลหรือหวาดกลัวอย่างรุนแรง
 • โรคซึมเศร้า (depression) หมายถึง ภาวะอารมณ์เศร้าหมอง สิ้นหวัง และสูญเสียความสนใจในกิจกรรมต่างๆ
 • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ (personality disorder) หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมและการแสดงออกทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมที่ผิดปกติและก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิต

ประโยชน์ของคำศัพท์ทางจิตวิทยา

คำศัพท์ทางจิตวิทยามีประโยชน์ต่อการศึกษาจิตวิทยา ช่วยให้เข้าใจและอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ช่วยให้เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่างการใช้คำศัพท์ทางจิตวิทยา

 • คำว่า “ความจำ” สามารถใช้อธิบายได้ว่า การที่เราสามารถจำชื่อเพื่อนหรือหมายเลขโทรศัพท์ได้ หรือการที่เราจำเหตุการณ์ในอดีตได้
 • คำว่า “สติปัญญา” สามารถใช้อธิบายได้ว่า การที่เราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
 • คำว่า “ความวิตกกังวล” สามารถใช้อธิบายได้ว่า การที่รู้สึกกังวลหรือหวาดกลัวอย่างรุนแรงเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์บางอย่าง เช่น การสอบหรือการแสดงในที่สาธารณะ
 • คำว่า “โรคซึมเศร้า” สามารถใช้อธิบายได้ว่า ภาวะอารมณ์เศร้าหมอง สิ้นหวัง และสูญเสียความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
 • คำว่า “ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ” สามารถใช้อธิบายได้ว่า รูปแบบของพฤติกรรมและการแสดงออกทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมที่ผิดปกติและก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิต เช่น ความหวาดระแวง ความก้าวร้าว หรือความหลงตัวเอง

สรุป

คำศัพท์ทางจิตวิทยาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าใจและอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ คำศัพท์เหล่านี้มีขอบเขตกว้างขวาง ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในระดับพื้นฐานไปจนถึงการศึกษาปัญหาทางจิตเวช การเรียนรู้คำศัพท์ทางจิตวิทยาจะช่วยให้เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : http://psycho-book.com/